Nieodebranie listu – czym to skutkuje?

Sytuacja z życia wzięta: Wracasz do domu,w skrzynce na listy znajdujesz awizo. Reakcja na taką sytuację może być dwojaka: jedni udają się w ciągu 14 dni do urzędu pocztowego po odbiór przesyłki, a inni podejrzewając, że jest to pismo sądowe lub komornicze, na wszelki wypadek nie odbierają go. Druga reakcja jest ogromnym błędem. Zamiatanie problemu pod dywan może tylko doprowadzić do sytuacji, że nie będziemy mieli już prawa głosu w swojej sprawie, uciekną nam terminy do wniesienia ewentualnego odwołania itp. Jeśli awizowana przesyłka zawiera odpis orzeczenia oraz pouczenia, a my tej przesyłki nie podejmiemy w terminie 14 dni, wówczas sąd pozostawi taką przesyłkę w aktach ze skutkiem doręczenia. Następnie po upływie terminu do zaskarżenia orzeczenia, uprawomocni je, a następnie zaopatrzy w klauzulę wykonalności. Kolejnym krokiem wierzyciela będzie prawdopodobnie wizyta komornika lub zajęte konto.

Jak temu zapobiec? Odebrać korespondencję, przeczytać orzeczenie oraz wszystkie załączone dokumenty, zebrać myśli i zacząć działać.

Zakładanie maski nic nam nie da, więc po pierwsze należy poszukać argumentów, dzięki którym zaskarżenie orzeczenia będzie skuteczne. Należy się zastanowić czy roszczenie nie jest przypadkiem przedawnione albo w całości lub w części niezasadne, np. z powodu uregulowania zobowiązania. W przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami jest możliwość wniesienia, np. zarzutu potracenia. Wszystkie te czynności dają nam możliwość skutecznego zaskarżenia w całości lub w części orzeczenia wydanego w sprawie. Szczególnie istotne jest zgromadzenie wszelkich dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (dokumentów, świadków). W niektórych przypadkach sąd wydaje orzeczenie jedynie na podstawie twierdzeń strony powodowej, dlatego przedstawienie nowych faktów oraz dowodów może doprowadzić do oddalenia powództwa.

Niewątpliwie konfrontacja z przeciwnikiem na sali sądowej nie jest niczym przyjemnym, jednak udawanie, że nas nie ma i nieodebranie listu i wezwania sądowe nie ochroni naszych praw.

W kolejnych wpisach przedstawię poszczególne formy zaskarżenia orzeczeń sądowych wraz z ich wzorami.

Stalking – co to jest i co można zrobić?

Jesteś ofiarą nękania obraźliwymi telefonami czy SMS-ami??? To jest STALKING !!! Nie wahaj się zawiadamiać o tym policji. Nowe przepisy umożliwiają szybkie postawienie zarzutów sprawcom takich czynów.

Obowiązujący obecnie przepis przewidujący karę do 3 lat więzienia za uporczywe nękanie innych osób jest coraz częściej stosowany w praktyce. Kilka miesięcy temu głośno było o sprawie mieszkańca Lublina, który znalazł na ulicy telefon komórkowy i przez kilka miesięcy wysyłał nieprzyzwoite SMS-y do osób z listy kontaktowej. Ofiarami stalkera były głównie kobiety. Zasypywane były na przemian to erotycznymi, to agresywnymi treściami.
Pokrzywdzone zgłosiły się na policję. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę, który przyznał się do winy.

Zarzuty dla stalkerów

W związku z uporczywym nękaniem zarzuty usłyszało wiele osób. Na przykład mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego nie mogąc się pogodzić z rozstaniem z dziewczyną, zasypywał ją nawet 40 SMS-ami dziennie pełnymi gróźb i wulgaryzmów. Natomiast pewien 30-latek kilka razy celowo zaczepiał ośmioletnią dziewczynkę. Miarka się przebrała, gdy wziął ją na ręce w jednym z wrocławskich aquaparków.

Przemoc emocjonalna

Stalking to nowy rodzaj przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy emocjonalnej. Polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej w taki sposób, że wzbudzi u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszy jej prywatność. Takiej samej odpowiedzialności podlega sprawca, który wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Dosłowne tłumaczenie pochodzącego z języka angielskiego słowa „stalking” oznacza:
tropienie, śledzenie, myślistwo.

Zachowanie sprawcy takiego przestępstwa polega na wydzwanianiu do ofiary po nocach, kradzieży rzeczy należących do ofiary, kręcenie się w okolicy domu ofiary, pozostawianie licznych wiadomości na skrzynce głosowej, stanie pod drzwiami domu, wysyłanie SMS-ów, napaści na rodzinę i przyjaciół ofiary.

Wniosek pokrzywdzonego

Przestępstwo stalkingu (w formie podstawowej) jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks karny przewiduje jednak także typ kwalifikowany takiego występku. Jeżeli konsekwencją stosowania przemocy emocjonalnej będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt czy doszło do samobójstwa, czy była to jedynie nieudana próba
odebrania sobie życia przez dręczonego telefonami pokrzywdzonego.
Ważne jest, że wobec stalkerów sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym również w razie skazania za inne przestępstwo przeciwko wolności. Takie orzeczenie może pomóc osobie pokrzywdzonej uniknąć kontaktów z jej prześladowcą.

Podstawa prawna

Przestępstwo stalkingu uregulowane jest w art. 190 a kodeksu karnego.

Żyjesz w związku partnerskim? zabezpiecz swoje prawa

Konkubinat….sama nazwa nie zachęca do posługiwania się nią. Wolę określenie- związki partnerskie. Takie rozwiązanie czasem jest „złem koniecznym”, np. przez brak możliwości uzyskania rozwodu jednego z partnerów, ale czasem to świadomy wybór pary. Co możemy zatem zrobić, żeby to wspólne życie jakoś sobie ułatwić i zabezpieczyć siebie nawzajem?

Osoby żyjące w związkach partnerskich mogą bronić swoich praw majątkowych, praw do dzieci i dziedziczenia, powołując się na rozwiązania zawarte w obowiązujących ustawach i kodeksach. Mają takie same prawa jak osoby samotne. Przysługuje im wprawdzie mniej uprawnień niż małżonkom, ale nie są dyskryminowani przez prawo tylko z tego powodu, że nie wzięli ślubu.

Przede wszystkim między partnerami nigdy nie powstaje wspólność majątkowa (inaczej niż między małżonkami). Każdy z partnerów wypracowuje swój majątek osobisty. Taka sytuacja bywa bardzo korzystna, ponieważ jeden partner ze swojego majątku osobistego nie odpowiada za długi drugiego i komornik nie może zająć jego majątku na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Ale przejdźmy do tego, co partnerzy mogą wspólnie….Partnerzy mogą razem kupić nieruchomość, np. mieszkanie lub działkę. W akcie notarialnym określa się wówczas, jaką część nieruchomości każdy z nich nabył. Nie kupują więc automatycznie po połowie (jak małżonkowie). Gdy partnerzy się rozstaną, każdy może domagać się zniesienia współwłasności. Spór między nimi co do sposobu podziału rozstrzygnie sąd.

Własność rzeczy partnerzy mogą przenosić między sobą na podstawie umowy darowizny. W ten sposób obdarowany partner staje się właścicielem lub współwłaścicielem np. nieruchomości, która wcześniej należała do drugiego. Niestety w takiej sytuacji czeka parę żyjącą w związku nieformalnym wysoki podatek od darowizny.

Partnerzy mogą też zawrzeć umowę o dożywocie. Nie jest to co prawda romantyczne rozwiązanie, ale regulujące w drodze umowy istotne okoliczności. Wówczas właściciel mieszkania przeniesie jego własność na drugiego w zamian za opiekę, zapewnienie utrzymania, wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, a nawet sprawienia mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.

Wiele osób zadaje sobie pytanie jak w nieformalnym związku zabezpieczyć partnera na wypadek naszej śmierci….

Spadek po zmarłym partnerze drugi może odziedziczyć tylko wówczas, gdy zostanie powołany w testamencie. Dziedziczy wówczas cały spadek lub jego część, zgodnie z wolą testatora. Nie ma żadnego znaczenia, w jakiej formie zostanie sporządzony testament: ustnej, notarialnej, czy też zostanie własnoręcznie napisany przez spadkodawcę. Ale jest jedno ważne „ALE”….Do partnera, który objął całą masę spadkową na mocy testamentu, mogą wystąpić członkowie najbliższej rodziny zmarłego z roszczeniem o zachowek.

Partner nie dziedziczy po drugim z mocy ustawy (tak jak w przypadku małżonków). Nie będzie więc miał żadnych praw do spadku, gdy nie zostanie na jego rzecz sporządzony testament.Spadkodawca może w testamencie ustanowić zapis na rzecz swojego partnera. Zobowiąże w ten sposób spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do określonego świadczenia majątkowego na jego rzecz.

W kwestii opieki nad dziećmi-partnerom przysługuje prawo do opieki nad wspólnymi dziećmi, które aż do pełnoletności pozostają pod ich władzą rodzicielską. Mężczyzna niebędący mężem matki nie nabywa automatycznie praw rodzicielskich i musi uznać ojcostwo albo przyzna mu je sąd. Dziecko może wówczas nosić nazwisko swojego ojca biologicznego, czyli partnera matki.

Gdy partnerka jednocześnie pozostająca w związku małżeńskim urodzi dziecko, domniemuje się, że ojcem jest jej mąż. Może on wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Partner będący ojcem biologicznym nie ma niestety prawa do wytoczenia takiego powództwa.

Oczywiście rodzice biologiczni nawet gdy nie są małżeństwem, muszą łożyć na utrzymanie wspólnego dziecka. Obowiązek ten nie wygasa, gdy partnerzy się rozstają.

Gdy jeden rodzic nie chce dobrowolnie płacić alimentów, drugi może w imieniu małoletniego wystąpić o nie do sądu. Dziecko nie musi znajdować się w niedostatku, aby miało prawo do alimentów. Sąd zobowiąże ojca do płacenia tylko wówczas, gdy uznał on swoje ojcostwo albo sąd je ustalił.

Ale partnerzy (inaczej niż małżonkowie) nie mają obowiązku łożyć wzajemnie na swoje utrzymanie i dlatego po rozstaniu się na żadnym z nich nie ciąży w stosunku do drugiego obowiązek alimentacyjny.

W związkach partnerskich żyje obecnie coraz więcej par. Wiele z nich nie planuje nigdy ślubu ze swoim partnerem. Ważne jest jednak, żeby zabezpieczyć siebie i swojego partnera na wszelki wypadek. Warto zatem upoważnić partnera np. do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia w szpitalach, upoważnić partnera do konta bankowego itp. Takie zabiegi formalne potrafią pomóc w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

Witajcie na moim blogu

Witajcie! Mam na imię Karolina, jestem radcą prawnym, matką i żoną. To tak w telegraficznym skrócie. Więcej informacji o mnie znajdziecie tutaj (odniesienie do zakładki o mnie).
Okres świąteczno-noworoczny obfitował w spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. Praktycznie podczas każdego z nich pojawiały się rozmowy na tematy prawne. Wiadomo jak to jest. Każdy z nas codziennie boryka się z różnymi problemami prawnymi. Stłuczka, kredyt, odszkodowanie, pobicie, decyzje administracyjne, nieuwzględnione reklamacje… Kto nie spotyka na swojej drodze takich spraw jest szczęściarzem. Jednak członkowie mojej rodziny należą raczej do tych, których takie problemy spotykają i nawet w czasie Świąt próbowałam im jakoś pomóc. Teraz, kiedy na spokojnie o tym myślę, zauważam potrzebę stworzenia miejsca, w którym opisywałabym Wam różne sytuacje i proponowałabym ich rozwiązanie.
Myślę, że tematów do opisania nie zabranie, jednak jeśli chcecie bym zajęła się jakimś konkretnym Waszym problemem to napiszcie, o czym chcielibyście na blogu przeczytać.

Porady prawne dla każdego